Χρήσιμες Πληροφορίες για την αγορά-πώληση των ακινήτων

 
 

Το Loft Real Estate, σας παραθέτει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την αγορά ενός ακινήτου.

 

Α. ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Δικηγόρος.

Η παρουσία δικηγόρου κρίνεται υποχρεωτική κατά τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου. Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται από το ποσό του συμβολαίου, έτσι για συμβόλαιο μέχρι 44.020€ η αμοιβή του είναι 1%, για συμβόλαιο από 44.020€ έως 1.407.351€ η αμοιβή του είναι 0,5% και για συμβόλαιο από 1.407.351€ έως 2.934.702€ είναι 0,4%. Οι αμοιβές αυτές βέβαια μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την περίσταση.

 

Συμβολαιογράφος.

Η αμοιβή του συμβολαιογράφου ισούται με 1,2% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου συν κάποιες επιπρόσθετες δαπάνες όπως αντίγραφα συμβολαίων, χαρτόσημα, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων κ.α. Σημείωση: Ο συμβολαιογράφος πληρώνεται από τον αγοραστή.

 

Υποθηκοφυλακείο.

Τα έξοδα για μεταβίβαση ακινήτου ισούνται με 0,475% επί της αξίας του συμβολαίου.

 

Μεσιτικό γραφείο.

Η αμοιβή του μεσίτη ισούται με το 2% επί της συνολικής πραγματικής αγοραίας αξίας πώλησης του ακινήτου και επιπλέον το νόμιμο Φ.Π.Α 21% . Η αμοιβή δίδεται στο μεσίτη κατά την οριστική υπογραφή των συμβολαίων.

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

1.     Ταυτότητα.

2.     Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας.

3.     Ε9 (σε περίπτωση που ο αγοραστής διαθέτει και άλλα ακίνητα στο όνομα του).

 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

 

1.     Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

2.     Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος μισθοδοσίας.

3.     Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

4.     Αντίγραφο Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικό των τριών τελευταίων χρόνων ( μόνο για ελεύθερου επαγγελματίες).

5.     Αντίγραφο τελευταίου Ε9 ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία ότι δεν υπάρχουν ακίνητα στην κυριότητα του δανειζομένου.

6.     Δανειακή ενημερότητα ( σε περίπτωση που υπάρχουν υποχρεώσεις προς άλλες τράπεζες).

7.     Τελευταίος τίτλος ιδιοκτησίας του προσφερόμενου για προσημείωση ακινήτου.

8.     Πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου.

9.     Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από τη μερίδα του πωλητή.

10.  Πιστοποιητικά περί μη υπάρξεως βαρών, κατασχέσεων, αγωγών διεκδικήσεως κατά του πωλητή ή του αγοραστή.

11.  Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου με όρους δόμησης.

12.  Κάτοψη του προσφερόμενου για εξασφάλιση ακινήτου.

13.  Προϋπολογισμός έργων στο ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο.

14.  Φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής με τίτλους ιδιοκτησίας.

15.  Βεβαίωση κτηματολογίου.

16.  Οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας.

Το Loft Real Estate, σας παραθέτει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την αγορά ενός ακινήτου.

Α. ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Δικηγόρος.
Η παρουσία δικηγόρου κρίνεται υποχρεωτική κατά τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου. Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται από το ποσό του συμβολαίου, έτσι για συμβόλαιο μέχρι 44.020€ η αμοιβή του είναι 1%, για συμβόλαιο από 44.020€ έως 1.407.351€ η αμοιβή του είναι 0,5% και για συμβόλαιο από 1.407.351€ έως 2.934.702€ είναι 0,4%. Οι αμοιβές αυτές βέβαια μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την περίσταση.

Μεσιτικό γραφείο.
Η αμοιβή του μεσίτη ισούται με το 2% επί της συνολικής πραγματικής αγοραίας αξίας πώλησης του ακινήτου και επιπλέον το νόμιμο Φ.Π.Α 21% .Η αμοιβή δίδεται στο μεσίτη κατά την οριστική υπογραφή των συμβολαίων.

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

  • Ταυτότητα.
  • Κάτοψη κτιρίου και τοπογραφικό διάγραμμα.
  • Άδεια οικοδομής του ακινήτου.
  • Συμβόλαια ιδιοκτησίας του ακινήτου.
  • Φορολογική ενημερότητα.
  • Τέλος ακίνητης περιουσίας ( Τ.Α.Π ) από τον δήμο που ανήκει το ακίνητο ( με λογαριασμό ΔΕΗ και συμβόλαιο ).
  • Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ στην περίπτωση που ο πωλητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
  • Πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ ότι το ακίνητο δεν οφείλει φόρο.
  • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
  • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ ή πιστοποιητικό αν το ακίνητο είναι μισθωμένο.